DerinDunya Haber Açıldı! Sizleri de bekliyoruz : DerinDunya Haber
DerinDunya Sözlük açıldı! Sizlerin de katılımını bekliyoruz...

Almanya'nın Gnostik İslam Planı

Yorumlar

 • nevresnevres Gönderiler: 495
  Eylül 2017 düzenlendi
  Feto tarzı cemaatler ile klasik tarikatlar arasında çok fark var.Cemaatlerin üstlerine kolayca sızılabilir ama tarikatın meşayih seviyesine sızman çok çok çok zor.Bediüzzamanı ben kötü niyetli görmem velidir ancak yanıldığı konular vardır.Biri de bu cemaat oluşumu olmuştur.Zaman iman kurtarma zamanı diyerek tarikat zamanının geçtiğini söylemişti ama zaten tarikatlar artık iman kurtarma görevi yapıyor. Ama onun yapılmasının kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum.Tarikatlardaki halifelik verme sistemi tarikatın meşayih kısmını zaten sızmalardan koruyor(feto da icazetli şeyh değildir olsa olsa papazdır),ancak sufi derviş kesimine sızmak çok basit.Cemaatler ile tarikatlar tamamen farklı sistemler.(Doğru veya yanlıştan bağımsız değerlendirin bu yazıyı okursanız.)
 • keremkerem Gönderiler: 50

   Aziz ve Kıymettar derin dünya müntesipleri,gelecek izahattan asıl muhatap sizler olmakla beraber iddia sahipleri istima makamında dinleyebilirler.

  Evvela: Bir şeye uzaktan bakmak ile onun  değil derunundakileri zahirini bile anlamakta hata olabilir.

  Mesela;uzaktan bakıldığında semanın(gökyüzünün) etekleri ile dağların tepeleri birbirine bitişik göründüğü halde yakınlaştıkça aradaki mesafenin zannolunduğu veya göründüğü gibi yakın olmadığı bilakis aralarında ki mesafenin ne kadar uzak olduğu anlaşılır.hem mesela uzaktan bakılmak ile dünyamızdan bile kat be kat büyük yıldızların nasıl göründüğü herkesin malumu.

  Saniyen: İmkanat dairesi iki kısımdır; birincisi akli imkanat dairesi ki bu daire çok geniştir hududu yok gibidir bir çok şey bu imkanat dairesine girebilir isteyen bunu iddiaya dahi dönüştürebilir. İkincisi örfi imkanat dairesi ki bu daire akli imkanat dairesi kadar geniş değildir delil ve emare ister mesela; şu dakikada Karadenizin yere batması ihtimali akli imkanat ça mümkün görünsede,örfi imkanatça bu ihtimale kuvvet verecek bir delil veya emare yok ise bu ihtimale kuvvet verilmez buna göre hareket edilmez ve dolayısı ile karadenizin yerinde durduğuna hüküm edilir ve harekat bu ihtimal üzerine bina edilir.

  Şimdi yüz yıl öncesinden birileri tarafından planlandığı iddia olunan bediüzzaman ve risalei nur eserlerinin tamamı aşikare ortada gezdiği yaklaşık yüz yıl önce neşredilmeye başladığı halde gerek muhalif gerek muvafık tabakalar tarafından defalarca tedkik edildiği,hem yüzlerce kez mahkemelerden ona isnad edilen iddialardan beraat aldığı ve mahkemeler esnasında diyanet riyaseti,makeme heyeti,savcılar ve hakimler tarafından didik didik tetkik edildiği halde dava konusu olan mevzulara dair bişey bulunmadığı mahkeme heyetlerine raporlar şeklinde belirtildiği…

  Hem ümmetin mühim alimleri o zamandan bu zamana kadar Risaleleri defalarca okudukları halde kısmı ekseri onda Kuran’a,imana,sünnete,ibadete ve dahi şeriata muhalif bir şey bulamadıkları(herhalde bulsalardı hamiyeti diniyeleri gereği bunu izhar edeceklerdi,muhalif cenah olsa bunu serrişte ederek ve mübalağalar ile takdim edeceklerdi) ve dahi ………….. Risalei nur eserlerinin hakkaniyetine ve  bu asırda Kuran’ın elmas bir kılıncı olduğuna çok hadiseler olduğu için kısa kesiliyor merak edenler araştırabilir.Lütfen bizzat risaleleri kendiniz okursanız hem daha kısa hemde daha sağlıklı muhakeme edebilir ve hüküm verebilirsiniz.

  Gardaşlar,Adem A.S dan beri süregelen iman ve küfür mücadelesi hala tazeliğini korumakta bu Musa A.S zamanındada aynı İsa A.S zamanında aynı ve dahi Peygamberimiz Muhammed Mustafa A.S.V zamanındada aynı mücadele, sadece figüranlar,kostümler … yani görüntü farklılığı var ama mahiyet aynı İman cenahının tarafları bu mücadeleyi aşikare yapıyor lakin küffar perde gerilerinde kalıp figüranlar ,kostümler kullanıyor onların mesleğinin lazımı o, çünki; aşikare bu işi yapamazlar fikri küfrilerinin noktai istinadı yok hem davalarına delilde yok hem Kuran onların mesleklerin,yöntemlerini mahiyetlerini hatta isimlerini kimini işareten kimini aşikare beyan ettiğinden perde kullanmasalar tabiri caiz ise kabak gibi ortaya çıkacaklar o yüzden akıl ile kalp ile vicdan ile ilim ile o fikri küfri yolunda gidemezler ancak fıtratı insaniyenin gereksinimleri olan aşkı beka,saadeti ebediye ve ölümün idamı ebedisinin verdiği dehşetli elem ve yaratıcısına fıtraten meyyal olduğu ubudiyet gibi vazifelerden ya uzaklaştırarak yada sürekli zihinleri,kalpleri,ruhları bişeylerle meşgul ederek ya o gereksinimlere olan ihtiyacı hissettirmiyorlar veya ölümün verdiği elemi unutturmak için insanları sürekli sarhoş ederek(sarhoşluk aklın ihtiyarını elinden aldığı için o vaziyetteki insan muhakeme edemez ve dahi sağlıklı kararda veremez,sarhoşluk sadece dinimizce men edilen müskirat ile olmuyor bu aşikar olduğu için bunun hükmüde belli ve kebairde dahil,ama bide yaratılış gayemizi unutturan veya ona gereken ihtimamı göstermekten bizi alıkoyan sarhoş olduğumuz uğraşılarımız bunu herkes kendi aleminde mütaala edebilir.bunun çok nevi var) işte küffar insanı bu yollar ile hakikatten uzaklaştırark meseleye ya bakmaya fırsat bırakmıyor veya uzaktan baktırmak ile veyahut öyle ihtimaller ile insanlığa takdim ediliyorki vukuna dair hiçbir emare olmadığı halde mümkin gibi göstermek ile batılı hak diye insanlığa hususan islamlara yutturmaya çalışıyor ve bundada kısmende olsa muvaffak oluyor.Ancak 2 harbi umuminin yaptığı tahribat ile ve fıtratı insaniyenin uyanması ve saadeti ebediye gereksiniminin sarhoşluklar ile dahi giderilememesi sonucu insanlık hakaiki imaniyeye olan ihtiyacını şiddetle hisstemeye başlamış bunun bir tezahürü de dünyada onca perdelemeye ve menfi propogandalara rağmen İslamın hızla intişar etmesi.Hali alemde hernekadar sürtüşmelerin nedeni zahirde yani görünüşte siyasi veya askeri,veya ekonomik vb gibi görünsede hakikatte iman ile küfrün mücadelesi onun haricindekiler sadece bahaneler,küffar son perdeden hakimiyeti amme davası ile hem insanlığı meşgul etmek böylece fikri küfrisini sağlıklı muhakemat yapamaz haldeki insanlığa farklı bir versiyonda sunmak için kaliteli piyonlarını kullanmakta.

  Geçmiş asırlarda firavun gibi nemrut gibi ebu cehil veya leheb gibi küfrün mümessilliğini yapanların ya neseben veya fikren soyundan gelenler aynı vazifeyi günümüzdede asrın şartlarına göre devam ettirmekteler.Elbette onun karşısında olan ezeli düşmanı iman cenahıda boş durmuyor işte Risalei nur külliyatı binler Kuran neferinden bir tanesi ve bu asırda küffarın en ziyade korktuğu ona mukabelede aciz kaldığı onun kurani kılıncı ile yüzlerce yıldır tesis etmeye çalıştığı fikri küfrisini zirü zeber etmiş,paramparça olmuş, hakaiki imaniye ciheti ile değil Müslümanların imanın muhafaza etmek bütün insanlığa hakaiki imaniyeyi öyle ispat etmiş ki bu ispatı görenler imana lakayt kalamıyor.Bütün dünyada her millet ve dinden insan okuyor bu mübarek topraklardan doğan bu nur bütün dünyayı yavaş yavaş nurlandırıyor kendi toprağınızdan çıkan bu eseri bütün dünya okurken sizlerin velevki tenkit niyetiyle olsun okumamanız sizler gibi hamiyeti diniye sahiplerine iki cihetle yakışmaz,birincisi eğer iddia olunduğu gibi bu yüz sene öncesinden bir sızma ise sizlerinden onlara sızıp buna mani olmanız gerekmezmi,ikincisi bu bir sızma değilde halisane imana ve kurana hizmet ediyor ise diğer millet ve dinlerin tabilerinden geri kalmak sizlere yakışmaz.Yarın onlar bizler ta buralardan bu kitaplarla imanımızı kurtardık sizler burnunuzun dibinde bu kitapları nasıl okumadınız deseler nasıl cevap vereceksiniz hamiyeti diniyeniz ve dahi 1000 seneden ziyade islama hizmet etmiş olan ceddinizden miras kalan mefahiri millyemizi nasıl izah edeceğiz.

  Burdan sonra asıl muhatabımız iddia sahibi olan Yozgatlı

  Madem hamiyeti diniye namına Anadolu insanının dinini muhafazası için böyle bir iddiada bulunuyorsunuz ,eğer samimi iseniz hiç vakit kaybetmeyin evveliyatı 100 yıl öncesine dayanan bu teşebbüsün ve dahi risalelerin içine sizlerde sızmak için ne bekliyorsunuz buyrun karşı hamle olarak sizde onların içine sızın bu sızıntının neticesinde herhalde sizlerde iki türlü kanaat hasıl  olacak ya iddianızda haklılığınızı göreceksiniz veya su –i zan ettiğinizi, her halikardada kaybedeceğiniz bişey yok çünki;siz dindarlığınız ciheti ile mükellef olduğunuz ehli dalalet ile mücadele ve bireysel olarakta ubudiyetinizi bunların içinde rahatlıkla yapabilirsiniz sizin iddianıza göre onlar rol icabı yapsada zahirde şeriata muhalif hiçbir filleri yok bilakis rollerini iyi yapıp halisane yapmak görüntüsü veriyorlar,yani dininizin vecibelerini yapmak ve bundan dolayıda onlar tarafından deşifre edilmek gibi bir kaygınız olmayacak onların rol icabı yaptığını sizde Allah için yapmış olacaksınız, dediğiniz gibi herşeyin doğrusunu,zahirini,batınını bilen Allah var .bu aradada hem cemaati hemde risaleleri detaylıca inceleme okuma fırsatı bulacaksınız inciğine boncuğuna kadar bakarsınız iddianıza muvafık risalelerde bir şey bulursanız ve cemaat içerisinde kahir ekseriyetin iddianıza kuvvet verecek emarelerini sezerseniz buna mukabil sizde tedbir alırsınız ve risalei nurda şimdiye kadar bulunamayan dine muhalif nere var ise onuda deşifre etmiş olursunuz böylece hem bizleri hemde kendinizi manevi mesuliyetlerden kurtarırsınız.

  Yok eğer iddianızın su-i zandan ibaret olduğunu anlarsanızda yine zararınız yok (tabi ki iddiadan niyetinizin halisane hamiyeti diniye namına olduğunu farzediyoruz.)Bediüzzaman risalei nur ile imanını kurtaran başta düşman vaziyetini alan çok kimseleri affetmiştir,onun talebeleri de herhalde risalelerden aldıkları şefkati imaniye dersiyle sizi manen mesul tutmazlar musalaha ederler.

  Yozgatlı ve muadili düşünen kimseler var ise ve hamiyeti diniyede samimi iseler,onlarında risalelerin ve onun hakiki talebelerinin içine sızmaları hamiyeti diniyelerinin muktezasıdır eğer neticede haklı oldukları tahakkuk ederse tedbir almaları,hata ettikleri anlaşılır ise fetodan kaynaklı bir fitnenin önü alınmış olmakla bu fitnedende kurtulunur, herhalikarda ehli iman olarak bizim menfaatimize.

  Diğer bir videonuzda teslis ile Allah,muhammed ve said benzetmeniz en hafif tabirle hamakat.

  Biri fikri küfrinin mahsulü diğer imanın mümessili taban tabana zıt iki cenahı birbirine benzetmenin hamiyeti diniye ile izah edilecek hiçbir tarafı yok.

  Malumunuz harici düşmanların tehacümü esnasında dahildeki düşmanlıklar bile unutulurmuş yani ittifak edilirmiş ,bu benzetmeye söylenecek çok şey var lakin içinde bulunduğumuz zaman diliminde hem hariçten hem dahilden onca münafık ve küffar ittifak ederek hücuma geçtikleri için size hüsnü zanla bakıp hata ettiğinizi farz ediyoruz.ne dostlarımızı üzmek nede düşmanlarımızı sevindirmek hatasına düşmemek için hamiyeti diniyenizin sınırlarını zorlayarak yaptığınız benzetmeyi iyi niyetle yapılmış büyük bir hata olduğunu bilmenizi isteriz.

   

  selametle

 • Cengizhan_29Cengizhan_29 Gönderiler: 695
  Almanyanın böyle bir planı olduğunu herkes biliyor. .bide bunların aga babaları var. .İslamın içini bosaltip. (Tabiri caiz ise Protestant yapıp ) kendilerine yeni bir tek din yapma olayı var dir. .Bu şeytani bir projedir. .Dünyanın tanrısı biziz ( hasa ) diyorlar. .Bunlar kim illumination. .
  Bütün dinlere sızdılar. .İslam Rabbil alemin korumasına olduğu için ilerleme yapmıyorlar. .
  Teşekkür edenler (1)zeynel_burak
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .