DerinDunya Haber Açıldı! Sizleri de bekliyoruz : DerinDunya Haber
DerinDunya Sözlük açıldı! Sizlerin de katılımını bekliyoruz...

Alman Partisi,Dünya Savaşı ve Ülkemiz

abdülCebbarabdülCebbar Gönderiler: 10
Haziran 2017 düzenlendi Kategori DÜNYA
Siyonizm'in Sünnîleri bölgeden sürme taktiği meyvelerini vermişti ki bölgeye Şia'lar dayandı. Bunun en bariz örneği an itibarıyla İran'dan Suriye'ye kadar kesintisiz bir Şia egemenliği olan bölgedir. Ve bu İran'dan Akdeniz'e bir koridor şekli almıştır. Buna Pers koridoru da deniliyor. 

Şimdi sırada Şia'ların bölgeden süpürülmesi olayı var ki bu Sünnî'lerin sürülmesinden çok daha zor olacaktır zira Şia'ların aralarındaki network çok daha sağlamdır. 

ABD'nin hakim gücü Vaad edilmiş toprakları diğer unsurlardan arındırmak için Sünnî-Şiî savaşına var gücüyle yatırım yapmaktadır. Bu yatırım ön açma,silah satma,ara bozma vb.şekillerde tezahür ediyor. 

Şu son Katar olayında ABD'nin etkisi kuşkusuzdur ama tabi işin içine Suudî Vehhabi geleneğini,Enerji arzındaki rekabeti de katmak gerek. 

Şialar takriben 3-4 sene içinde bölgede etkinliklerini yitirecekler, o sıra zinde,eğitimli ve silah destekli Kürt güçleri bölgedeki yegane unsur olarak yerlerini alacaklardır. Bununla birlikte Siyonizm son kertede Kürtleri de biçecek,kendisinden başka hiç kimseyi oralarda söz sahibi yapmak istemeyecektir. 

*** 

Türkiye'de İktidar Partisinden fetönün siyasî kanadının temizlenmesi sürecinde -velev ki kripto fetöcü hakimler tarafından yapılmış olsun- ağır aksak ilerleyen adalet,yancılara ve yakınlara yapılan yardım şayan-ı dikkattir. Bu sebepten benim gibi kuruldu kurulalı Ak Parti'ye -referandumlar dahil- rey vermiş insanlarda huzursuzluk mevcuttur. Vaziyet bu hâl üzre devam ederse Ak parti bunu oy kaybı olarak keskin bir biçimde yaşayacaktır. 

Bu yazılanlar malûmun ilâmıdır. Peki ya Türk Siyasetine etkisi ?.. 

Herşey aslına rücû eder. Su buhar olur ve fakat bilahare yağmur olarak toprağa düşer.. Türkmenler evveliyattan beri kırsal kesimde yaşadıkları için Din meselelerine Şehirli karışık unsurlar kadar önem vermezler.. Zaten dinle olan bağları kulhü,subhaneke;iki salla bir bağla,Ulû'l Emr'e itaatle asker vermek,Cuma'lara katılmak vb.şeylerle sınırlı kalmıştır. Zaten göçebe hayat tarzı ve kırsal kesimdeki yoğun çalışmalar onların dinle arasını kuvvetlendirmesine pek fırsat vermemiştir. Tabii ki bu tenkit edilebilecek bir görüştür. 

Bu Din ile hafif meşrep bağı olan Sağ'a mensup kesim ile Chp'nin Sol'a mensup seçmen kitlesi arasında en son yapılan Referandum bütün farklılıkları ortadan kaldırma baabında bir mihenk taşı olmuştur. 

Bir kısım Türkmenler Evet derken(Ulu'l Emr'e itaati farz bilip Baş'a biat eden kesim=Bahçeli'yi dinleyenler) diğer kesimler ise İtaat meselesinden sıyrılıp kendi öz iradeleri ile reylerini vermişlerdir. 

Şimdi her şey aslına rücû edecek, Sol Türkmen kesim Sağ ile;Sağ Türkmen kesim Sol ile birleşecek ve ortak paydaları olarakta Atatürkçü Milliyetçi ve Emekçi bir hareket altında kendilerine yer tutacaklardır. 

Bu aynı Alman Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi kıvamında bir yapıyı karşımıza getirecek ve bu yapı -çok ilginç olmakla birlikte- Kürtçülerinde oyunu alacaktır. 

Peki böyle bir hareketin ve belki de bilahare bu hareketin sonunda husule gelecek bir Parti'nin Sanatkârı/Zanaatkârı kim/kimler olacaktır ? Sanatkâr demekte bir beis görmüyorum zira hem sağı hem solu hem zıt kutuplu milliyetçileri bir araya getirmek yani Chp/Mhp ve Hdp seçmenini ortak bir çatı yahut aday altında buluşturmak gerçekten Sanat ister.. 

Sorumuza gelelim : Perde arkasında kim olacaktır ? 

El cevap : Bence Almanya. 

Nasıl bir yol izlenebilir ? 

-Kısa bir süre öncesinden gayet kuvvetli ve dahi başarılı bir örneğimiz var : 

Emmanuel Macron. 

Evvelâ bir hareket olarak ortaya çıkıp,Başkanlığı kazanıp, an itibarıyle de Fransa Meclisinde ezici bir çoğunluk sağlamıştır. 

... 

Hayır'a yönelen %49'a varan Oy oranı,potansiyeli ile, Ak Parti politikalarından türlü şekillerde memnun olmayan ve Ülkemiz üzerinde kendi nüfuzlarını arttırmak isteyenlerin iştahla üzerinde rikkatli çalışacakları bir gerçekliktir. 

Şimdi de 'Nüfuzlarını Arttırmak İsteyenler' kısmına gelip diğer bir sahife açalım.. 

Yeryüzündeki -fantastik muhabbetlere kaçmadan- Güç Odaklarına bir bakalım : 

ABD 
AB 
AB içindeki Almanya 
İngiltere 
Rusya 
Fransa 
Çin 

Şimdi de ihtimalleri eleyip %49'luk kesimin etinden,sütünden faydalanmak isteyenleri ve şu anda %51'den de birşey sağamayanları ortaya koyalım : 

Benim cevabım Almanya. 

Klasik Coğrafya ve Tarih bilgilerinden arınıp şöyle bir neticeye ulaşıyorum tabi en doğrusunu Cenabı Rabbulalemin bilir.. 

Almanya -eğer düşündüğüm kadar akıllı ise- Ekmeleddin vakasında İngilizlerin muhalif kanadı bir çatı altında toplamayı başarıp ancak yalnızca bir çatı altında toplamayla bu işin olmadığını,Lider'in de çok büyük bir etkiye sahip olduğunu gördü ve sanırım bundan çıkarttığı dersle çekirdeği çok sağlam bir parti kurup bilahare parti içinden parlayacak Lider/Lider potansiyeli olan kişilerle devam edecek. Bunun en bariz örneği evvelce minicik bir oy oranına sahip olan Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei)'nin Hitler'in umut vaad eden karizmatik Liderliğinin başatlığında başdöndürücü bir şekilde İktidara gelmesidir. 

Almanlar genel itibarıyla sağlamcıdır. İsithbarat yönleri de oldukça kuvvetlidir. Ancak bazı mes'elelerde iş icraata geldiği zaman dahilî ve haricî saikler etraflarını kuşatır, yapacakları işlerin plan,programdan öteye gidememesine ve tatbik vetiresine gelememesine yol açar. 

Ezcümle sabırlı olan Almanlar temeli sağlam atıp bekleyeceklerdir ve ellerindeki diğer enstrümanlarla bu partinin yükselmesine zemin hazırlayacaklardır. Tabi o ara içeride kitleleri cezbeye getirecek bir Lider arayışı mutad olarak devam edecektir. 

Paragrafta bahsettiğim enstrümanlar Ekonomik,Siyasî vb.şekillerde tezahür edebilir. Nitekim öteden beri ülkemizdeki Alman Ekonomik Operasyonlarından haberdarız(bkz :Deutsche Bank). İşin can alıcı noktası ise Küresel Ekonomik,Siyasî vb.krizlerde bu Alman Partisinin yükselişine bir dayanak olarak döneceklerdir. 1929 yılları Büyük Buhranı dönemlerini unutmayalım. O dönem sonrası seçimlerdeki NSİP'nin yükselişini görelim.. 

Belki de Almanlar çoktan çekirdek Parti'yi kurdu ve kadrolarını belirledi. Sırada öne atılacak Lider/Liderler var. Parti belki de bilindik bir parti ve ele geçirildi. Ancak bu da bayat bir iş ve bunu da gördüler. Nitekim daha önceleri bazı küçük partileri ele alma teşebbüsleri oldu ama bunun da getirisinin ahım şahım birşey olmayacağını gördüler. 

Velhasılı kelâm %49'luk dilim iştah kabartmaya devam edecek. Alttan alta çalışmalar devam ediyor. Bilindik ve tanıdık yüzler yerine alanında uzmanlaşmış ve çalışmalarıyla Toplum tarafından hürmet görebilecek şahıslara nokta atışı yapıyorlar/yapacaklar. 

Unutmayalım,Almanlar sessiz ve derinden gelir. İcraat noktasında sıkıntıları var ama bu konuda da İngilizlerin mağlubiyetlerinden aldıkları oldukça dersler var.. 

*** 

Diğer bir dikkatimi çeken noktaya değinmek istiyorum : 

İngilizler ABD'deki Alman yükselişinin önünü almak ve Avrupa'da Almanya'nın gücünü kırmak için ABD'de bir Ekonomik Kriz ve Şok(Yahudilerle beraber yapabilirler) ile kendi içine kapatmak ve yanısıra Rusya'yı eğer becerip kışkırtabilirlerse birkaç seneye Avrupa'ya saldırtmak gibi bir plan yapıyorlar sanırım. 

Buradan hareketle Merkel'in 'Avrupa Ordusu' kurmak ve 'kendi kendimizi Abd'nin ya da İngiltere'nin ağzına bakmadan savunmak' sözleri önem arzetmektedir. 

İki Dünya savaşının Almanya'nın bastırılmasından mütevellit çıktığını gördüysek, yeni savaşında bu ikisinden beter bir şekilde Nükleer ve Konvansiyonel Silahlarla yapılacağını gelişen savaş Teknolojisini göz önünde bulundurarak söylememiz yanlış olmaz.. 

Peki mevcut durumda ve gelecek perspektifinde ülkemizin vaziyeti nic'olur ? 

Bana göre yıllardan beri kaderî manâda Terör belâsıyla bir nevî atîdeki hercümerclere alıştırma,talim,tatbikat yaptırıldık.. Bu tatbikatlar özellikle son dönemlerde karşımıza Hava Savunmasında göğüs kabartacak bir terakkîyi getirdi ki yeryüzündeki terör savaşları bitip yerine kıtalar arası savaşlara geçileceği bir dönemde bize de ayrı bir tatbikat yaptırılıp başka bir ülkeyle ama bizi çokta yıpratmayıp manevîyatımızı coşturacak bir şekilde mübarezeyi beraberinde getirecek ki , büyük bir gücün önümüze bizi oyalaması için atılacağı bir yemle oyalanacağız. Bu oyalanma bize eksiklerimizi çok daha iyi görme keşfini verecek ve bilhassa Savunma Sanayiimiz çok daha hızlı gelişecektir. 

Bahse konu olan Alman tandanslı(veya bizzat Almanlar tarafından kurulmuş) Parti'de ihtimal ülkemizi yeniden inşa ve imar ve diğer birçok meselelerde oy kaptırmamak için çok kıymetli çalışmalar yapacaktır. 

***

2.Bölümde görüşmek dileği ile..

Yorumlar

  • AzerAzer Gönderiler: 633
    Haziran 2017 düzenlendi
    bu almani ingilisi abd si. ve.s. turkiye ve musliman ulkelere sizmak sevgilerinden,kendi iclerinden haberi yokdur, birde bakicaklarki kendilerine fena sizmislar,ingiltere ve almaniya ayni kuc ve toplum tarafinan yonetiliyorlar,sadece birgun sende birgun bende oyununu oynuyorlar
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .